• Sensomaster
  • Altimetro barometro termometro cronografo timer timerkeeping
  • Modelo: SMW 35
  • Codigo: 0306